Wat is Groen Staal?

Tata Steel wil zijn staalproductie duurzamer maken. Dit betekent overstappen van kolen naar aardgas en vervolgens op waterstof. Het doel is om in 2050 staal CO2- neutraal te produceren. Hiervoor heeft Tata Steel het project Groen Staal opgezet.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Om dit doel te bereiken zijn veel veranderingen in het productieproces nodig. Dit roept vragen op van bewoners en bedrijven in de omgeving. Wat betekent de nieuwe techniek voor de luchtemissie, de externe veiligheid en het geluid in de omgeving? Hoe laat het staalbedrijf de overgang van de oude naar de nieuwe installaties zo goed mogelijk verlopen? Het antwoord op deze vragen wordt in een Milieu Effect Rapportage (MER) verkend en duidelijk gemaakt. De omgeving wordt in dit project actief betrokken.

Milieu Effect Rapportage

Tata Steel is verplicht een Milieu Effect Rapportage op te stellen. Een Milieu Effect Rapportage brengt de milieu gevolgen van de verschillende scenario’s in beeld. De Milieu Effect Rapportage maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag van Tata Steel. De rapportage heeft betrekking op alle wijzigingen en activiteiten die te maken hebben met de voorgenomen productie van groen staal. Op basis van de informatie die Tata Steel aanlevert beoordeelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) welke voorbereidende activiteiten onder de Milieu Effect Rapportage vallen en welke niet.

Verloop procedure

  • Voorafgaand aan de Milieu Effect Rapportage stelt Tata Steel een aanmeldingsnotitie op. In een aanmeldingsnotitie worden de plannen van Tata Steel uitgelegd en in verschillende scenario’s beschreven. Een voorbeeld van een scenario is de mogelijkheid van de inzet van zeewater door de bouw van een ontziltingsinstallatie.
  • De aanmeldingsnotitie wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd zodat men een zienswijze kan indienen. De OD NZKG neemt hierover een besluit en legt dit vast in een Notitie Reikwijdte en Detail.
  • De OD NZKG wint advies in bij de Commissie MER en verwerkt de zienswijze in de aanmeldingsnotitie.
  • De OD NZKG betrekt actief de omgeving en organiseert ronde tafelbijeenkomsten om ideeën op te halen.

Planning

Vanwege de omvang van dit project moet Tata Steel de OD NZKG op detailniveau informatie geven over de planning en verwachte procedures. De informatie die de OD NZKG van Tata Steel heeft ontvangen was niet compleet genoeg om voorbereidingen te treffen voor de vergunningverlening procedures. Daarom is in juni 2022 door de OD NZKG een brief gestuurd met het verzoek aan Tata Steel een duidelijke planning in te leveren. Deze planning is ontvangen. Tata Steel is van plan om in 2030 de nieuwe installaties in werking te hebben. De stappen zijn als volgt:

• Tegen het einde van het eerste kwartaal 2023 dient Tata Steel een aanmeldingsnotitie in.
• In het derde kwartaal 2023 dient Tata Steel een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) in die de OD NZKG beoordeelt.
• Eind 2023 dient Tata Steel de Milieu Effect Rapportage en de vergunningaanvragen in. Dan starten de vergunningprocedures en de beoordeling van de aanvragen.
• In 2026 start bouw installaties.
• In 2030 installaties in gebruik.

Op de website van de provincie Noord-Holland vind je meer informatie over het project Groen Staal.Stem