Het doel van Tata Steel is om in 2045 CO2– neutraal staal te produceren. Hiervoor heeft Tata Steel het project Groen Staal opgezet.

Voor de bouw van de nieuwe fabriek gaat Tata Steel vergunningen aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Wij gaan de meeste van die aanvragen beoordelen. Maar eerst beoordelen wij hoe Tata Steel om wil gaan met de effecten van de nieuwe fabriek op het milieu en de leefomgeving. Hiervoor maakt Tata Steel een Milieueffectrapportage (MER).

Januari 2024 – c-NRD door Tata Steel ingediend

Tata Steel heeft op 24 januari 2024 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de c-NRD, ingediend. Dit is de eerste stap voor de vergunningsaanvraag van fase 1 van de transitie van het staalbedrijf Groen Staal. In deze c-NRD staat omschreven wat de plannen zijn van Tata Steel en welke effecten op de omgeving zij van plan zijn te onderzoeken.

De notitie c-NRD ligt digitaal ter inzage op ons pagina met Actuelebekendmakingen van 30 januari tot 27 februari 2024. De inzagetermijn is verlengd tot 12 maart 2024.

Bekijk de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Wat betekent de nieuwe fabriek voor de omgeving?

Er zijn veel veranderingen in het productieproces nodig. Voor de productie van staal wil Tata Steel stoppen met het gebruik van kolen en overstappen op waterstof.

Dit roept vragen op bij bewoners en bedrijven in de omgeving. Wat betekent de nieuwe techniek voor de uitstoot, de veiligheid en het geluid in de omgeving? Hoe laat het staalbedrijf de overgang van de oude naar de nieuwe fabriek zo goed mogelijk verlopen? Het antwoord op deze vragen staan straks in een Milieueffectrapportage (MER).

Welke stappen?

In het proces van plan tot vergunning zijn er 3 stappen:

  • Stap 1: MER-procedure
    • Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD)
    • Stap 1b: Milieueffectrapportage (MER)
  • Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

De MER-procedure bestaat uit twee onderdelen; de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) en de Milieueffectrapportage (MER).

In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke milieueffecten Tata Steel in de Milieueffectrapportage moet onderzoeken. Daarna levert Tata Steel de Milieueffectrapportage op. Een speciale commissie van experts beoordeelt mee op zowel de notitie als deze rapportage en geeft ons advies. Als Tata Steel daarna de vergunningen aanvraagt, kijken wij goed naar het advies van deze commissie.

Tata Steel mag pas met de bouw van de nieuwe fabriek beginnen nadat wij de Milieueffectrapportage hebben goedgekeurd en als de vergunning definitief is.

Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD)

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) is het beginpunt van de MER-procedure. Het gaat dus nog niet over de milieueffecten zelf, maar over welke effecten onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Welke onderwerpen, varianten en welke locaties worden onderzocht? Dit is een belangrijke stap.

Tata Steel stelt de c-NRD op en wij beoordelen de notitie. We werken hiervoor samen met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Veiligheidsregio. We verwerken ook het advies van een onafhankelijke commissie van experts. Dat is de Commissie m.e.r.

Jouw mening – zienswijze indienen

Bij de beoordeling van de c-NRD vragen wij ook jou als omwonende om je mening. Tot 12 maart was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Deze verwerken wij zoveel mogelijk in onze beoordeling van de c-NRD. We geven jouw zienswijze ook mee aan de Commissie m.e.r.

Na onze beoordeling van de c-NRD gaat Tata Steel op basis daarvan aan de slag met de Milieueffectrapportage zelf.

Stap 1b: Milieueffectrapportage (MER)

Een Milieueffectrapportage onderzoekt de milieugevolgen van de plannen en maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag van Tata Steel. Tata Steel is verplicht een MER op te stellen. De Commissie m.e.r. adviseert ons ook over de ingediende MER.

Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

Daarna volgt de vergunningsaanvraag. Tata dient de vergunningsaanvraag en MER tegelijk in. De eindbeoordeling van de Milieueffectrapportage en de ontwerpvergunning verwachten wij pas halverwege 2024. Op dat moment kun je opnieuw je mening geven.

Informatieavonden

Voor stap 1a, de c-NRD en stap 1b de MER organiseren we twee informatiebijeenkomsten waarbij Tata Steel niet aanwezig is. Daar horen wij graag van jou welke effecten op milieu en omgeving voor jou belangrijk zijn binnen het project HeraCless-Groen Staal. Waar wil jij dat wij op letten in onze beoordeling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Hou deze website en onze socialmediakanalen in de gaten voor de data en locaties.

Planning

Tata Steel wil in 2030 de nieuwe fabriek in gebruik nemen. We hebben in juni 2023 Tata Steel een brief gestuurd over de planning. Op de website van de provincie Noord-Holland vind je meer informatie over het project Groen Staal, waaronder de planning en hoe je mee kunt denken.Stem