Het doel van Tata Steel is om in 2045 CO2– neutraal staal te produceren. Hiervoor heeft Tata Steel het project Heracless-Groen Staal opgezet.

Voor de bouw van de nieuwe fabrieken vraagt Tata Steel vergunningen aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Wij gaan de meeste van die aanvragen beoordelen. Maar eerst beoordelen wij hoe Tata Steel om wil gaan met de effecten van de nieuwe fabrieken op het milieu en de leefomgeving. Hiervoor stelt Tata Steel een Milieu effect rapportage (MER) op.

Wat betekenen de nieuwe fabrieken voor de omgeving?

Er zijn veel veranderingen in het productieproces nodig. Voor de productie van staal wil Tata Steel stoppen met het gebruik van kolen en overstappen op waterstof.

Dit roept vragen op bij bewoners en bedrijven in de omgeving. Wat betekent de nieuwe techniek voor de uitstoot, de veiligheid en het geluid in de omgeving? Hoe laat het staalbedrijf de overgang van de oude naar de nieuwe fabriek zo goed mogelijk verlopen? Het antwoord op deze vragen staan straks in een Milieueffectrapportage (MER).

Welke stappen?

In het proces van plan tot vergunning zijn er 3 stappen:

  • Stap 1: MER-procedure
    • Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD)
    • Stap 1b: Milieueffectrapportage (MER)
  • Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

De MER-procedure bestaat uit twee onderdelen; de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) en de Milieueffectrapportage (MER).

In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke milieueffecten Tata Steel in de Milieueffectrapportage moet onderzoeken. Daarna levert Tata Steel de Milieueffectrapportage op. Een speciale commissie van experts beoordeelt mee op zowel de notitie als deze rapportage en geeft ons advies. Als Tata Steel daarna de vergunningen aanvraagt, kijken wij goed naar het advies van deze commissie.

Tata Steel mag pas met de bouw van de nieuwe fabriek beginnen nadat wij de Milieueffectrapportage hebben goedgekeurd en als de vergunning definitief is.

Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2024)

Tata Steel heeft op 24 januari 2024 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de NRD, ingediend. Dit is de eerste stap voor de vergunningsaanvraag van de transitie van het staalbedrijf naar Groen Staal. In deze NRD staat omschreven wat de plannen van Tata Steel zijn en welke effecten op de omgeving zij en tot in welk detailniveau wat zij van plan zijn te onderzoeken.

De Omgevingsdienst en de Provincie Noord Holland beoordelen de NRD en geven advies over wat er opgenomen zou moeten worden in de milieueffectrapportage (MER). We werken hierbij samen met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Veiligheidsregio.

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Jouw mening – zienswijze indienen (30 Januari – 12 maart 2024)

Bij de beoordeling van de NRD vroegen wij ook jou als omwonende om je mening. De NRD lag digitaal ter inzage van 30 januari tot 12 maart, in deze periode  was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen hebben wij zoveel mogelijk verwerkt  in onze beoordeling van de NRD. En deze zijn ook gedeeld met de Commissie m.e.r.

Vaststellen advies op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (juni 2024)

Na onze beoordeling heeft de Provincie Noord Holland ons advies op de c-NRD vastgesteld. Nu kan Tata Steel verder met de voorbereidingen voor het opstellen van een milieueffectrapportage. Tata Steel mag pas met de bouw van de nieuwe fabrieken beginnen nadat wij de milieueffectrapportage hebben goedgekeurd en als de vergunning definitief is.

Stap 1b: Milieueffectrapportage (eind 2024)

Een Milieueffectrapportage (MER) onderzoekt de milieugevolgen van de plannen en maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag van Tata Steel. Ook gezondheidsaspecten moeten onderzocht worden. Tata Steel is verplicht een MER op te stellen. Het staalbedrijf heeft laten weten de MER eind 2024 te willen opleveren. De Commissie m.e.r. adviseert ons ook over de ingediende MER.

Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

Daarna volgen de vergunningsaanvragen. Tata dient de eerste vergunningsaanvraag en de MER tegelijk in. De eindbeoordeling van de Milieueffectrapportage en de ontwerpvergunning verwachten wij pas halverwege 2025. Op dat moment kun je opnieuw je mening geven via een zienswijze.

Informatieavonden

Net als voor de NRD organiseren we voor stap 1b, de MER, informatiebijeenkomsten.  We organiseren de volgende informatiebijeenkomsten zodra Tata Steel de MER oplevert. Hou deze website en onze socialmediakanalen in de gaten voor meer informatie hierover.

Planning

Op de website van de provincie Noord-Holland vind je meer informatie over het project Groen Staal, waaronder de planning en hoe je mee kunt denken.Stem