Datum: 08-01-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de monitoringvoorschriften voor Tata Steel aangescherpt en geactualiseerd in de vergunning. Deze voorschriften geven aan hoe vaak de uitstoot van bepaalde stoffen moet worden gemeten bij een bepaalde fabriek of werkeenheid. Tata Steel is verplicht deze meetgegevens aan te leveren aan de OD NZKG. Ook de meetnormen hiervoor zijn geactualiseerd. Op basis van de metingen wordt beoordeeld of het bedrijf voldoet aan de emissiegrenswaarden. Met de aangescherpte eisen kan de OD NZKG nog scherper toezicht houden op de uitstoot van schadelijke stoffen en handhaven indien overschrijdingen worden gemeten.

De aangescherpte monitoringsvoorschriften hebben betrekking op de Hoogovens, het Energiebedrijf, de Kooks- en gasfabrieken, de Oxystaalfabriek, de Sinterfabriek, de Pelletfabriek en Grondstoffenlogistiek. De afspraken over de frequentie van monitoring verschillen per fabriek en/of werkeenheid en zijn afhankelijk van de uitstoot en de techniek die wordt ingezet om schadelijke stoffen te reinigen zoals doekfilters, gaswassers etc. De opgelegde voorschriften variëren van een eenmalige meting tot continue meten van de uitstoot en/of zogenaamde emissie-relevante parameters (ERP’s). ERP’s zijn meetbare of berekenbare grootheden die een relatie hebben met de uitstoot. Met een ERP kan worden aangetoond of de uitstoot voldoet aan de emissiegrenswaarde uit de vergunning, zoals bijvoorbeeld drukval bij doekfilters of monitoring van de temperatuur van een naverbrander.

Kwaliteit metingen

Ook zijn de laatste versies van de meetnormen over hoe Tata Steel moet meten en rapporteren aan de OD NZKG vastgelegd in de vergunning. Voor het uitvoeren van de metingen moet Tata Steel gebruikmaken van een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, waarbij gemeten wordt volgens vastgestelde genormaliseerde meetmethoden. Geaccrediteerde meetbureaus zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geregistreerd om de kwaliteit van de uitvoering van metingen te bewaken. Hierbij worden internationale normen gebruikt. Door de accreditatie wordt gewaarborgd dat de meetinstantie beschikt over de juiste kennis en instrumenten, zodat de metingen volgens de geldende normen uit worden gevoerd.

Laatste BBT-conclusies

De monitoringsvoorschriften zijn de laatste BBT-conclusies van de BREF IJzer en Staal en de REF Monitoring die worden geïmplementeerd in de vergunning. Hiermee zijn alle BBT-conclusies geïmplementeerd in de vergunning van Tata Steel en voldoet de vergunning aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). In de BREF IJzer en Staalproductie en de REF Monitoring staan de Europese regels waarin de best beschikbare technieken  zijn uitgewerkt voor de staalindustrie.

De BBT-conclusies en de REF Monitoring geven echter niet voor alle stoffen een handvat. Voor zover dat niet het geval is, zijn de voorschriften met name gebaseerd op de algemene systematiek van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ter inzage

Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem