Datum: 07-02-2024

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) 2022 van Tata Steel is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld op de uitstoot van een lijst van vastgestelde stoffen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Hierbij wordt volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving gekeken naar tijdigheid, volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid van de aangeleverde cijfers door Tata Steel. Bij deze beoordeling is een afname te zien van uitstoot van PAK in drie jaar tijd van 36%, t.o.v. de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) over het jaar 2019.

De OD NZKG gaat uit van 2547 kg/jaar PAK in 2019 op basis van de ZZS-inventarisatie, ten opzichte van 1635 kg/jaar in het e-MJV 2022. De geconstateerde afname van de PAK uitstoot is gebaseerd op een jaarvracht; dit betreft de totale uitstoot op jaarbasis. Het kan dus zijn dat een bedrijf in het derde kwartaal van het kalenderjaar maatregelen heeft genomen die leiden tot een halvering, echter op basis van de methodiek leidt dit niet tot een halvering van de jaarvracht over het hele kalenderjaar. De afname geldt dus alleen vanaf het derde kwartaal en de totale afname op jaarbasis is dan lager. Een andere kanttekening is dat de afname van een bepaalde stof in een bepaald jaar geen garantie is voor een zelfde afname de jaren erop.

Vergelijkbaarheid

Voor het jaar 2019 wordt de ZZS-inventarisatie als maatgevend beschouwd. De ZZS-inventarisatie is onderdeel van een uitgebreide vijfjaarlijkse informatieplicht vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving. Het e-MJV wordt jaarlijks opgesteld. De PAK die in het e-MJV 2022 zijn gerapporteerd zijn ook onderdeel van de ZZS-inventarisatie van 2019. Hierdoor is een vergelijking tussen het e-MVJ van 2022 en de ZZS-inventarisatie van 2019 goed mogelijk.

Rol OD-NZKG

Een aantal PAK zijn kankerverwekkend voor de mens. De OD NZKG streeft naar een gezonde leefomgeving en betere luchtkwaliteit en wil de gezondheidsrisico’s door o.a. PAK zoveel mogelijk terugdringen. Hiervoor heeft de omgevingsdienst al eerder de vergunning(en) van Tata Steel aangescherpt op de uitstoot van PAK, zoals het doekenfilter bij de Pelletfabriek. De OD NZKG blijft het e-MJV 2023 en verdere metingen op PAK uitstoot in de toekomst monitoren. Ook zal bekeken worden of de metingen aan de diffuse bronnen van de kooksgasfabriek 2 die in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden, gebruikt kunnen worden voor een verdere verificatie van de afname.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem