Datum: 19-06-2024

De provincie Noord-Holland adviseert, als bevoegd gezag over de verlening van de vergunningen voor de groenstaalinstallaties, aan Tata Steel dat een gezondere leefomgeving centraal moet staan in de milieueffectrapportage (MER). De OD NZKG heeft dit advies opgesteld en dit overgedragen aan de provincie.

Sinds de start van de procedure voor het groenstaalproject hanteert de provincie Noord-Holland een gezondere leefomgeving in de IJmond als belangrijke voorwaarde. Meerdere ontwikkelingen maken het mogelijk om een gezondere leefomgeving een centrale plek in de MER te geven.

Zoals het RIVM-rapport van september 2023 ‘De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving’, de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond en het advies van de Commissie mer.

Meetbare aspecten voor een gezondere leefomgeving

In de MER worden de milieugevolgen van het project en de impact daarvan op de leefomgeving in beeld gebracht. Gezondheidsaspecten worden zoveel mogelijk in de MER opgenomen. Het opstellen van de MER wordt uitgevoerd door Tata Steel. Het staalbedrijf heeft laten weten de MER eind 2024 te willen opleveren.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde leefomgeving en Milieu voor de provincie, vindt het belangrijk dat ‘een gezondere leefomgeving een centrale plek krijgt  in de MER, met waar mogelijk concrete en meetbare aspecten voor een gezondere leefomgeving’.

Reikwijdte en detailniveau van de MER

In januari 2024 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Daarin staan de reikwijdte en het detailniveau van wat Tata Steel laat onderzoeken in de MER. In de notitie is de inbreng van de participatie verwerkt. De provincie Noord-Holland heeft nu, aan de hand van adviezen van onder meer de IJmondgemeenten, Inspectie Leefomgeving en Transport, GGD Kennemerland, de Expertgroep Gezondheid IJmond en de Commissie mer, advies uitgebracht aan Tata Steel over de op te stellen MER.

Participatie

Tata Steel zal de MER opstellen. Daarbij biedt het staalbedrijf volgens het eerder vastgestelde participatieplan ook in deze fase de gelegenheid voor omwonenden en belangstellenden te participeren. Tata steel houdt meerdere participatiebijeenkomsten. Voor data verwijzen wij naar de website van Tata Steel Nederland.

Documenten

U kunt hier het advies op de NRD van de provincie Noord-Holland aan Tata Steel downloaden. Ook kunt u hier de brief aan Provinciale Staten downloaden.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem