Is het onderzoek naar chroom-6 op het terrein van Tata Steel al van start? 

Ja, in oktober 2022 is het onderzoek van start gegaan. De OD NZKG heeft het rapport van Tata Steel in december ontvangen en is gestart met de beoordeling.

Waarom heeft de OD NZKG  Tata Steel opgedragen onderzoek te doen naar chroom-6 op het terrein? 

In juli 2022 heeft de OD NZKG grondwatermonsters genomen op het Noord West terrein van Tata Steel. Daarbij is Chroom-6 aangetroffen in het grondwater. Volgens de GGD is er op dit moment geen gezondheidsrisico. Voor de zekerheid, omdat Chroom-6 schadelijk kan zijn voor de gezondheid, heeft de OD NZKG het staalbedrijf opgedragen uitgebreid onderzoek te doen naar de oorzaak en omvang van de verontreiniging.  

Wat is Chroom-6 en is het schadelijk voor de gezondheid? 

Chroom-6 is een metaal dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Lees meer over dit metaal op de website van het RIVM. 

Waarom voert de OD NZKG het onderzoek niet zelf uit? 

Het is wettelijk zo geregeld dat de kosten van de vervuiler niet afgewenteld worden op de maatschappij. De Omgevingsdienst houdt als toezichthouder het hele proces van begin tot eind nauwlettend in de gaten. 

Heeft de OD NZKG de onderzoeksopzet van Tata Steel gecontroleerd? 

De opzet en uitvoering van dit onderzoek zijn beoordeeld door de OD NZKG. We hebben onder andere meer aandacht gevraagd voor het aangrenzende natuurgebied. Het derde onderzoeksvoorstel is akkoord bevonden en wordt op dit moment uitgevoerd. 

Beoordeelt de OD NZKG de uitkomsten van het onderzoek ook? 

De Omgevingsdienst controleert en beoordeelt als onafhankelijke instantie de uitkomsten. Dit wordt openbaar gemaakt. 

Wanneer kunnen we de beoordeling van de OD NZKG (van de resultaten) verwachten? 

Een eerste duiding van de resultaten kan worden gegeven in het eerste kwartaal van 2023. De OD NZKG licht de uitkomsten van het onderzoek dan toe tijdens een openbare informatiebijeenkomst. 

Wat wordt onderzocht? 

Er wordt gekeken of er Chroom-6 in het grondwater zit. En zo ja, welke activiteiten van het staalbedrijf hebben bijgedragen aan die verontreiniging.   

Het door de OD NZKG beoordeelde onderzoeksvoorstel van Tata Steel, geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 1. Welke specifieke activiteiten, waaronder de verwerking van staalslakken, hebben op dit terrein plaatsgevonden? En kunnen deze specifieke activiteiten hebben bijgedragen aan de verontreiniging van het grondwater en eventueel in welke mate.  
 1. In welke tijdsperiode is sprake geweest van welke activiteiten (inclusief opslag van materialen in de zin van ophogingen en stortkuilen) en is hiermee inzichtelijk of er sprake is van een historische verontreiniging (veroorzaakt vóór 1 januari 1987) of een nieuwe verontreiniging (veroorzaakt vanaf  
  1 januari 1987) of een combinatie van beide?  
 1. Is er een causaal verband te leggen tussen (één van) de activiteiten die op het terrein hebben plaatsgevonden en de aangetroffen verstoring van het grondwater en de verontreiniging? Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de activiteiten hebben plaatsgevonden en de materialen die daarbij verwerkt is.  
 1. Wat is de aard en omvang van de verstoring/verontreiniging van het grondwater?  
 1. Is de omvang in voldoende mate in beeld en wat is de verdeling van de bodemverontreiniging? 
 1. Op welke wijze kan de verontreiniging zich verspreiden?  
 1. Welke receptoren of gevoelige objecten zijn aanwezig? 

Naar welke stoffen wordt gezocht? 

De Omgevingsdienst heeft Tata Steel opgedragen om naast Chroom-6 de monsters ook te controleren op de aanwezigheid van: Vanadium, Molybdeen, Chroom-3, Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Lood, Nikkel en Zink. Daarbij wordt ook de zuurgraad, geleidbaarheid, temperatuur en troebelheid gemeten.  

Zijn dit allemaal stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid? 

Wanneer stoffen in een te hoge concentratie voorkomen is dat gevaarlijk. De norm waarop stoffen gevaarlijk worden, verschilt per stof van elkaar. Met het onderzoek wordt bekeken in welke concentratie eerdergenoemde stoffen voorkomen. Op die manier toetst de OD NZKG of normen worden overschreden.  

Welke delen van het Tata Steel terrein worden onderzocht? 

Het onderzoek richt zich op vier terreinen. Met 50 peilbuizen wordt het grondwater van het Noord-West-terrein, Het Hazevlak, het terrein van Pelt & Hooykaas en de Hoks-opslag geanalyseerd. Zie ook de afbeelding hieronder (klik op de afbeelding voor een vergroting). 

Worden er ook extra monsters afgenomen?  

Ja, op basis van die informatie kan een meer onderbouwde uitspraak worden gedaan over de kans op omzetting van in de bodem aanwezige verontreinigingen met zware metalen in verbindingen die wel/niet schadelijk zijn. Deze grondwatermonsters worden daarom ook geanalyseerd op macro-omstandigheden in de bodem (redoxpotentiaal, zuurstof, ijzer (3+ en 2+), Mangaan, Sulfaat, Sulfide, Chloride, Carbonaat, Ammonium, TOC (Total Organic Carbon) en DOC (Dissolved Organic Carbon). 

Is de GGD ook betrokken bij dit onderzoek? 

Ja, over de uitkomsten van het onderzoek wordt met de GGD gecommuniceerd. Aan de GGD is gevraagd een advies uit te brengen over gezondheidsvraagstukken in relatie tot de resultaten van het onderzoek.  

Is vervolgonderzoek nodig? 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of vervolgonderzoek nodig is. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden eventuele risico’s voor de omgeving in kaart gebracht. Daarna wordt besloten of vervolgonderzoek nodig is.   Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem